הקדמה
1 .ברוכים הבאים לאתר מחלבת גל. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות והרכישה.

2 .אנא שימו לב כי גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווים הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה. מחלבת גל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מחלבת גל בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר מחלבתגל לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. אנו ממליצים ומבקשים לקרוא בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם. אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר .

3 .תהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה ומוסכם כי לא תהיה ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מחלבת גל ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מחלבת גל על פי
תקנון זה.

4 .בכל שאלה ניתן לפנות אלינו טלפונית 9711501-03 ,בפנייה באתר (באמצעות ערוץ “צור קשר”) ובאמצעות וואטסאפ בטלפון 2550350-050.

5 .אתר מחלבת גל , הינו אתר דרכו מתבצעות רכישות קמעונאיות.

6 .השירות שניתן במסגרת מחלבת גל מוענק בתחומי מדינת ישראל , השירות אינו בפריסה ארצית ומוגבל לאזורים ספציפיים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מחלבת גל לפי שיקול דעתה הבלעדי. על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח לוודא באתר, או ליצור קשר טלפוני או בווטסאפ במספר 2550350-050.

7 .יובהר כי על אף האמור לעיל, שמורה למחלבת גל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

8 .אספקת מוצרים שנרכשו במחלבת גל אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

9 .מחלבת גל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות החנות האינטרנטית, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

10 .תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר, אך ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

11 .המחירים הינם כוללים מע”מ אלא אם צויין אחרת.

מוצרים ורכישה באתר
1 .מחלבת גל תציג רשימת מוצרים, לרבות כל הפרטים אודות המוצר המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

2 .ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

3 .אלרגניים – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

4 .התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

5 .לאחר חיוב הלקוח בכרטיס אשראי , ומשלוח המוצרים שהלקוח רכש ליעדם, תופק עבור הלקוח חשבונית עסקה או חשבונית מס ממוחשבת. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מסכים למשלוח החשבונית אליו בדואר אלקטרוני (או בכל אמצעי ממוחשב אחר שמחלבת גל תמצא לנכון). הלקוח רשאי לבטל הסכמתו לקבלת חשבונית במייל בכל עת באמצעות מסירת הודעה בטלפון ובוואטסאפ.

6 .מחלבת גל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

החזרות
1 .החזרת מוצרים בהתאם לדין, ובכפוף להוראות החוק (להלן לשון החוק: ( https://www.consumers.org.il/category/gifts_returning

ביטול הזמנה
1 .ביטולי עסקה * יהיו בהתאם לדין ובכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א מ-org.il/category/deal.http://www.consumers :החוק להלן ( 1981 .( annulment-regulations

2 .לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה אלא אם המשלוח כבר יצא ממחלבת גל, ונמצא בדרכו ללקוח, ו/או כבר סופק ונתקבל ע”י הלקוח, או מי מטעמו.

3 .ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע בטלפון ובוואטסאפ.

4 .במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של %5 אך לא למעלה מ-100 ש”ח, בהתאם להוראות החוק.

5 .מחלבת גל תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
a .עקב טעות , במחיר או בתיאור המוצר .
b .במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

6 .הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/א ו בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה באתר.
7 .במקרה ואזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה הזמנה, רשאית מחלבת גל לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

*מקרים בהם לא ניתן לבטל
annulment–org.il/category/cases-for-no.http://www.consumers :עסקה rights

אספקה
1 .מחלבת גל תדאג לאספקת המוצר ים הנכללים בהזמנה באתר , לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח באתר, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, ואו בתיאום עם הלקוח, אלא אם צויין מפורשות אחרת .

2 .מוסכם כי אספקת המוצרים תתבצע בכפוף ולאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי.

3 .מחלבת גל תעשה את מירב מאמציה לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם יתכן ולא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח, לכן, מחלבת גל שומרת לעצמה את הזכות לספק מוצר חלופי, בעל ערך דומה לזה החסר במלאי, וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי מחלבת גל בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה.

4 .במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המצוין לאספקה, יוחזרו המוצרים למחלבת גל ויוסכם כי קביעת מועד חלופי לאספקה תהיה באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למי מטעם המחלבה לתיאום מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים. האמור לעיל לא יחול במידה ויוסכם ע”י הלקוח להשאיר את המוצרים ליד דלת ביתו או אצל שכן. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

5 .מחלבת גל לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
a .כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
b .שביתת נהגים או אצל חברות לשליחויות המוצרים.

6 .זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים, כלומר ימי ראשון עד חמישי, לא כולל ימישישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

דמי שירות ומשלוח
1 .מחלבת גל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות והמשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

2 .הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים ישירות ממחלבת גל , ברחוב האלה 42 כפר טרומן , וזאת בתיאום מראש בשיחה טלפונית בטלפון 9711501-03 או -050 2550350 או בוואטסאפ.

3 .מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי ע”י הלקוח – הלקוח ישלים מראש את התשלום עבור הרכישה.

שירות לקוחות
כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש נכון במוצר , אחסנה ותוקף, ולפרטים ובירורים באשר למחלבת גל ופעילותה ,
ניתן לפנות
אל: 050-2550350
טלפון: 03-711501
כתובת: האלה 42 ,כפר טרומן
דוא”ל [email protected] :(E-Mail)

כללי
1 .התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

2 .מחלבת גל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר.

3 .תמונות, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצ גתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של מחלבת גל.

4 .אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעיםבאתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם מחלבת גל .

מלא את הפרטים ונחזור בהקדם